روش‌های یادگیری

یادگیری روش‌های مختلف دارد از این جهت خوب است بدانیم…

روش‌های یادگیری برای هر فردی متفاوت است. برای همین خوب است روش‌های مختلف یادگیری را بدانیم، تجربه کنیم و بهترین روش یادگیری را برای رشد و پیشرفت و هدف گذاری خود انتخاب کنیم. از طرف دیگر دانستن این روش‌ها به ما کمک می‌کند تا در شغل و حرفه‌ی خود نیز بدرخشیم و فرد موثرتری باشیم چرا که درک از چگونگی یادگیری افراد مختلف به ما دید بهتری نسبت به همکاران و مخاطبینمان می‌دهد.

  1. یادگیری دیداری
  2. یادگیری حرکتی
  3. یادگیری شنیداری
  4. یادگیری استرسی
  5. یادگیری با فراغت
  6. یادگیری نوشتاری
  7. یادگیری با اعتماد
  8. یادگیری با آموزش
  9. یادگیری تقلیدی

۱. یادگیری دیداری

این دسته از افراد هرآنچه را که می‌بینند، یاد‌ خواهند گرفت.

۲. یادگیری حرکتی

این دسته از افراد هرآنچه را که انجام می‌دهند، یاد خواهند گرفت.

۳. یادگیری شنیداری

این دسته از افراد هرآنچه را که می‌شنوند، یاد‌ خواهند گرفت.

۴. یادگیری استرسی

این دسته از افراد هرآنچه را که آن‌ها را مضطرب می‌کند، یاد‌ خواهند گرفت.

۵. یادگیری با فراغت

این دسته از افراد هرآنچه را که آن‌ها را آرام می‌کند، یاد‌ خواهند گرفت.

۶. یادگیری نوشتاری

این دسته از افراد هرآنچه را که می‌نویسند، یاد‌ خواهند گرفت.

۷. یادگیری با اعتماد

این دسته از افراد هرآنچه را که از فردی مقتدر می‌شنوند، یاد‌ خواهند گرفت.

۸. یادگیری با آموزش

این دسته از افراد هرآنچه را که به دیگران آموزش می‌دهند، یاد‌ خواهند گرفت.

۹. یادگیری تقلیدی

و دسته‌ی آخر افرادی هستند که هرآنچه را از دیگران تقلید کنند، یاد‌ خواهند گرفت.

شما بگویید که کدام روش یادگیری

برایتان صدق می‌کند و موثرتر است؟

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp