در باب انتقال تجربه

رویدادها

امروزه در شرایطی به سر می بریم که کسب تجربه و انتقال آن از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است به همین منظور پس از بررسی های گوناگون در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان رویدادی را تحت عنوان «مسیرتو پیدا کن و بساز» طراحی نموده ایم که…

مطالعه بیشتر